Podmínky žádosti
Výběr jazyka:
Administrace

Podmínky žádosti


Úvod

Žádost o slevu z nájemného v prostorách pronajímaných hl. m. Prahou na základě Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 959 ze dne 18. 5. 2020.

Sleva na nájemném bude poskytnuta nájemcům nebytových prostor sloužících k podnikání, jejichž podnikatelská činnost provozovaná v provozovně, která je nájemci pronajímána hlavním městem Prahou, byla znemožněna nebo podstatně ztížena v důsledku mimořádných opatření při epidemii ve smyslu § 1 odst. 2 z.č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání za podmínek uvedených níže.

Nájemce je povinen podat žádost prostřednictvím zdola uvedeného webového formuláře.

Pokud má nájemce více nájemních smluv uzavřených s hl. m. Prahou, nájemce podá za každou takovouto nájemní smlouvu žádost zvlášť.

Nájemce je povinen podat žádost o poskytnutí slevy z nájemného nejpozději do 30.6.2020.

Nedílnou a pro vyřízení žádosti nezbytnou součástí žádosti je čestné prohlášení nájemce o splnění podmínek pro poskytnutí slevy z nájemného (ve formuláři žádosti o poskytnutí slevy z nájemného). Podáním žádosti nájemce osvědčuje splnění podmínek pro poskytnutí slevy z nájemného. Nájemce nemá povinnost dokládat splnění podmínek pro poskytnutí slevy z nájemného současně s podáním žádosti o poskytnutí slevy z nájemného, nicméně hlavní město Praha si vyhrazuje právo v následujících 3 letech po poskytnutí slevy provést ověření, že údaje uvedené nájemce v souvislosti se žádostí o poskytnutí slevy byly pravdivé a úplné a nesplnění těchto podmínek je důvodem pro vrácení poskytnuté slevy. Nájemce se v souvislosti s případným ověřením pravdivosti a úplnosti informací poskytnutých v souvislosti s žádostí zaváže poskytnout hlavnímu městu Praze, jeho orgánům a jím pověřeným osobám veškerou spravedlivě očekávatelnou součinnost a jím poskytnuté informace na výzvu doložit a prokázat.

Podmínky pro poskytnutí slevy na nájemném v prostorách pronajímaných hl. m. Prahou

Hlavní město Praha poskytne slevu na nájemném nájemcům nebytových prostor sloužících k podnikání, za těchto podmínek:

 1. mimořádné opatření při epidemii ve smyslu § 1 odst. 2 z.č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání, nájemci znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování jeho podnikatelské činnosti v provozovně, kterou užívá na základě nájemní smlouvy s hl. m. Praha;
 2. obrat nájemce, včetně obratu všech osob jím ovládaných nebo ovládaných osobou nebo osobami jeho ovládající, nepřesáhl za poslední účetní období částku 300.000.000,- Kč;
 3. k 29. únoru 2020 neměl nájemce vůči hlavnímu městu Praha žádné neuhrazené splatné dluhy na nájemném či poplatcích za služby související s nájmem nemovité věci či části nemovité věci, případně všechny takové dluhy uhradí před uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o poskytnutí slevy z nájemného, nebo před uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o poskytnutí slevy z nájemného uzavře s hl. m. Praha dohodu o splátkách svého dluhu nejpozději do 18 měsíců od uzavření takové dohody;
 4. ke dni uzavření dodatku k nájemní smlouvě o poskytnutí slevy z nájemného nebude probíhat soudní řízení mezi nájemcem a hlavním městem Praha ve sporu týkajícím se jakéhokoli nájmu nemovité věci či části nemovité věci;
 5. pokud nájemce dále podnajímá prostory, které jsou předmětem žádosti, bude mu poskytnuta sleva jen v rozsahu prostor podnajímaných nájemcem osobám splňujícím podmínky pro poskytnutí slevy dle tohoto usnesení Rady, a za podmínky, že nájemce poskytne těmto podnájemcům slevu z nájemného v rozsahu odpovídajícím jemu hlavním městem Praha poskytnuté slevy;
 6. nájemce splňuje Pravidla označování provozoven v Pražské památkové rezervaci a na kulturních památkách na území hlavního města Prahy schválená Usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 2757 ze dne 9. prosince 2019, nebo označení své provozovny uvede do souladu s těmito pravidly nejpozději do 31. prosince 2020;
 7. nájemce neukončí jednostranně nájemní smlouvu tak, že skončí dříve než 31. prosince 2020, a zároveň neporuší do 31. prosince 2020 nájemní smlouvu takovým způsobem, aby hlavnímu městu Praha vzniklo právo na jednostranné ukončení nájmu z důvodu takového porušení nájemní smlouvy;
 8. bude-li sleva na nájemném poskytnuta v režimu veřejné podpory, a to buď v režimu podpory de minimis ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie ze dne 18.12.2013 (dále jen „Nařízení“) nebo v souladu s Dočasným rámcem pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření nákazy COVID-19, vydaným Evropskou Komisí dne 19. března 2020 (dále jen „Dočasný rámec“), nájemce bude souhlasit s poskytnutím veřejné podpory a na žádost hl. m. Prahy vydá před uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o poskytnutí slevy prohlášení pro účely posouzení oprávněnosti čerpat podporu de minimis v souladu s uvedeným Nařízením, případně podpory podle podmínek stanovených pro podporu čerpanou na základě Dočasného rámce;
 9. hlavní město Praha si vyhrazuje právo v následujících 3 letech po poskytnutí slevy provést ověření, že údaje uvedené žadatelem v souvislosti se žádostí o poskytnutí slevy byly pravdivé a úplné a nesplnění těchto podmínek je důvodem pro vrácení poskytnuté slevy; nájemce se v souvislosti s případným ověřením pravdivosti a úplnosti informací poskytnutých v souvislosti s žádostí zaváže poskytnout hlavnímu městu Praze, jeho orgánům a jím pověřeným osobám veškerou spravedlivě očekávatelnou součinnost a jím poskytnuté informace na výzvu doložit a prokázat;
 10. nájemce podá žádost o poskytnutí slevy z nájemného v prostorách pronajímaných hl. m. Prahou prostřednictvím webového formuláře, který bude umístěn na Realitním portále hl. m. Prahy (https://realitniportalpraha.cz/cs/);
 11. nájemce podá žádost o poskytnutí slevy z nájemného v prostorách pronajímaných hl. m. Prahou nejpozději do 30.6.2020;
 12. nedílnou a pro vyřízení žádosti nezbytnou součástí žádosti bude čestné prohlášení nájemce o splnění těchto podmínek pro poskytnutí slevy z nájemného.

Způsob podání žádosti o poskytnutí slevy na nájemném v prostorách pronajímaných hl. m. Prahou

Po vyplnění žádosti o poskytnutí slevy na nájemném v prostorách pronajímaných hl. m. Prahou v elektronickém systému je nájemce tímto systémem vyzván k finalizaci a odeslání žádosti. Systém vygeneruje unikátní číslo a žádost je podána okamžikem jejího elektronického odeslání.

Po elektronickém odeslání se žadateli zároveň vygeneruje verze žádosti ve formátu PDF.

Pro verifikaci žádosti je nájemce povinen vygenerovanou PDF žádost do 5 pracovních dní odeslat svou datovou schránkou na Magistrát hl. m. Prahy, případně PDF žádost s uznávaným elektronickým podpisem odeslat na kontaktní e-mail odboru hospodaření majetku Magistrátu hl. m. Prahy či vlastnoručně podepsanou PDF žádost v listinné podobě doručit prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy.

Vzhledem k současné krizové situaci způsobené onemocněním COVID – 19 je preferována elektronická možnost podání (tedy datovou schránkou žadatele nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem PDF verze žádosti).


Postup pro verifikaci žádosti

Datovou schránkou

 1. po elektronickém odeslání žádosti se žadateli automaticky vygeneruje verze ve formátu PDF
 2. přihlaste se do své datové schránky
 3. uveďte předmět (bez diakritiky): HOM MHMP - Zadost o poskytnuti slevy na najemnem
 4. odešlete žádost ve formátu PDF do datové schránky Magistrátu hl. m. Prahy
 5. ID datové schránky: 48ia97h

E-mailem

 1. po elektronickém odeslání žádosti se žadateli automaticky vygeneruje verze ve formátu PDF
 2. žádost ve formátu PDF podepište svým uznávaným elektronickým podpisem
 3. do e-mailu uveďte předmět: Žádost o poskytnutí slevy na nájemném
 4. odešlete na e-mail: david.herman@praha.eu

V listinné podobě

 1. po elektronickém odeslání žádosti se žadateli automaticky vygeneruje verze ve formátu PDF
 2. žádost ve formátu PDF vytiskněte a vlastnoručně podepište
 3. odešlete prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu:
  Hlavní město Praha
  Odbor HOM MHMP
  Mariánské nám. 2/2
  110 01 Praha 1
 4. nebo odneste osobně na podatelnu Magistrátu hl. m. Prahy v aktuálně platných provozních hodinách na adrese Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00