Rada schválila smlouvu Prahy se společnosti Central Group
Výběr jazyka:

Rada schválila smlouvu Prahy se společnosti Central Group


25.10.2021

Rada hl. m. Prahy schválila uzavření Smlouvy o spolupráci při úpravě křižovatky Průmyslová – Poděbradská – Kbelská mezi hl. m. Prahou a společností Central Group a.s. Předmětem smlouvy je závazek hl. m. Prahy zajistit prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., bez zbytečného odkladu řádné dokončení úpravy křižovatky Průmyslová – Poděbradská – Kbelská.

V rámci dopravní obslužnosti předmětné části Prahy je společným zájmem hlavního města stejně jako společnosti Cental Group zkapacitnění a modernizace předmětné křižovatky tak, aby vyhovovala budoucímu urbanistickému rozvoji dané lokality, a to i vzhledem k budoucí rezidenční výstavbě.

Hlavní město Praha se zavazuje zajistit prostřednictvím Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., (TSK) úpravu křižovatky, a to v souladu s projektovou dokumentací. Faktická realizace úpravy křižovatky se uskuteční bez zbytečného odkladu, přičemž smluvní strany jsou povinny si ohledně plnění smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost. Praha dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Central Group bude v rámci úpravy křižovatky ukládat do pozemků vodovod DN 300.

Jako podíl na nákladech vzniklých hlavnímu městu Praze se společnost Central Group zavazuje uhradit celkovou částku ve výši 18 milionů korun Kč, a to ve třech samostatných platbách.